Facebook

 


VŠE O NÁKUPU
Vše o nákupu

CENA A ZPŮSOB DOPRAVY

DODACÍ PODMÍNKY

JAK NAKUPOVAT

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

REKLAMAČNÍ ŘÁD

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů je Oldřich Říha, IČ: 41163869; DIČ:CZ6210281297 podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Praha 5 ČR (dále jen "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

jméno: Oldřich Říha

IČ: 41163869

DIČ: DIČ:CZ6210281297

webová adresa: www.puncochyoda.cz

kontaktní adresa: Gabinova 864/3, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00

adresa provozovny: Lohniského 843/27, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00, IČP: 1008807931

E-mail: puncochyoda@seznam.cz, puncochyoda@gmail.com

Mobil: 607 120 627, 605 999 645 (jsme tu pro Vás v provozní době kamenného obchodu kontakty)

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává osobní údaje, které jste mu posklytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi zadané objednávky z nabídky e-shopu www.puncochyoda.cz.

2. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem e-shopu www.puncochyoda.cz v souladu GDPR;

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu,  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD);

- Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD) ve spojení s platnou legislativou o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

- při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky (jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV.

Doba uchování údajů

1. Správce uchovává údaje:

- po dobu nezbytně nutnou k výkonu práva a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (15 let od ukončení smluvního vztahu);

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pro účely marketingu.

2. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny, tj. v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží, realizaci a provedení nezbytných účetních operací, k zaúčtování plateb na základě kupní smlouvy;

- zajišťující služby provozování e-shopu www.puncochyoda.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

- zajišťující marketingové služby.

 

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v souladu s GDPR máte:

- právo na informace

(máte právo kdykoli od nás požadovat informace bez udání důvodu o svých osobních údajích uložených u správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám může správce nebo správcem pověřená osoba za všechny další kopie nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady (neplatí pro informace podávané elektronicky);

- právo na přístup ke svým osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů

(máte právo kdykoli sám/a opravit a aktualizovat své osobní údaje nebo o opravu požádat správce nebo správcem pověřenou osobu);

- právo na výmaz osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat o výmaz osobních údajů, kmenové údaje, které není možné vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaší bezpečnost blokovány správcem, nebo správcem pověřenou osobou);

- právo na námitku proti zpracování osobních údajů;

(máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu);

- právo na přenositelnost osobních údajů

(údaje předáme Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci předáme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když to bude technicky možné);

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat písemně nebo elektronicky na adresu nebo na e-mail správce (viz Základní ustanovení I.) o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů).

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů a to na adrese:Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: www.coi.cz..

 

VII.

Podmínky zabezpečení obchodních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tito nejsou oprávnění zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s vyjímkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

4. Správce postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového obchodu www.puncochyoda.cz potvrzujete, že jste se dobrovolně seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste správci posklytl/a.

 

 V Praze dne 25.05.2018

Příloha:

Formulář pro odvolání zpracování osobních údajů